Şen, Tüm araç sü­rü­cü­le­ri­miz her tür­lü ku­ral­la­ra lüt­fen har­fi­yen ria­yet et­sin­ler.

 

 

 

 

 

BAŞKAN DURAN ŞEN DİKKATLİ OLMALARI KONUSUNDA  ŞOFÖRLERİ  UYARDI…

 

Baş­kan Şen, Tüm araç sü­rü­cü­le­ri­miz her tür­lü ku­ral­la­ra lüt­fen har­fi­yen ria­yet et­sin­ler.

 

Tar­sus Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Oda­sı Baş­ka­nı Du­ran Şen, 2018, 2019 eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın baş­la­ma­sı ne­de­niy­le tüm eği­tim ca­mi­ası, ve­li­ler ve öğ­ren­ci­le­rin ye­ni eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nı kut­lar­ken, okul­la­rın açıl­ma­sı ne­de­niy­le de ser­vis araç­la­rı­nın sü­rü­cü­le­ri­ni dik­kat­li ol­ma­la­rı ko­nu­sun­da uyar­ dı.

Okul­la­rın açıl­ma­sıy­la bir­lik­te öğ­ren­ci­le­ri ema­net et­tik­le­ri ser­vis araç­la­rı ve top­lu ta­şı­ma araç­la­rı­nın sü­rü­cü­le­ri­ni de uyar­ma­yı bir gö­rev ka­bul et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Oda­sı Baş­ka­nı Du­ran Şen, “O­kul­la­rı­mız açı­lı­yor, ge­le­ce­ği­mi­zin gü­ven­ce­si olan ço­cuk­la­rı­mız ders ba­şı ya­pı­yor.

 

De­ği­şik yaş­lar­dan bin­ler­ce ço­cu­ğu­muz ev­le­rin­den okul­la­rı­na, okul­la­rın­dan ev­le­ri­ne gi­de­cek. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi ta­şı­yan sü­rü­cü ar­ka­daş­la­rı­mız ile eği­tim öğ­re­tim ku­rum­la­rı­mı­zın önün­den geç­mek­te olan araç şo­för­le­ri lüt­fen da­ha dik­kat­li ol­sun­lar.

Ay­rı­ca, bu ço­cuk­la­rı­mı­zın ye­tiş­kin­ler ka­dar ku­ral­la­rı bi­le­me­ye­cek­le­ri gi­bi,  bir ço­ğu­nun­da uy­ku­su­nu ala­ma­mış ol­ma­sın­dan kay­nak­la­nan dik­kat prob­lem­le­ri ola­bi­le­ce­ği, yo­la ka­çan to­pu­nu al­mak için yo­la fır­la­ya­ca­ğı ih­ti­ma­li­ni göz önün­de bu­lun­dur­ma­lı­dır­lar.” De­di te­la­fi­si müm­kün ol­ma­yan ka­za­la­rı ön­le­di­ği­ni de unut­ma­ya­lı­m” di­ye ko­nuş­tu.

Em­ni­yet ke­me­ri, okul ta­şı­tı uya­rı­sı, oto­ma­tik ka­pı­nın şo­för ta­ra­fın­dan açı­lıp ka­pan­ma­sı, okul­lar­da ço­cuk­la­rı­mı­zın in­di­ri­lip bin­di­ril­me­si için yar­dım­cı per­so­nel bu­lun­du­rul­ma­sı gi­bi ser­vis hiz­met yö­net­me­li­ğin­de var olan her şey za­ten do­ğal ola­rak tüm es­naf­la­rı­mız ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ril­mek­te­dir.

Bu ne­den­le tüm sü­rü­cü­le­ri­miz tra­fik ku­ral­la­rı­na ria­yet et­sin­ler. Bu­nun ya­nın­da tüm eği­tim ca­mi­ası­nın da 20182019 eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nı kut­lu­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.

 

(DU­RAN ŞEN ŞO­FÖR­LER VE OTO­MO­BİL­Cİ­LER ODA­SI BAŞ­KA­NI)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*